दधि शब्द के रूप | Dadhi Shabd Roop in Sanskrit

दधि शब्द के रूप | Dadhi Shabd Roop in Sanskrit

Dadhi Shabd Roop in Sanskrit – दधि शब्द इकारान्त नपुंसकलिंङ्ग् संज्ञा शब्द है। सभी इकारान्त नपुंसकलिंङ्ग् संज्ञाओ के रूप इसी प्रकार बनते हैं, जैसे- अक्षि, अनादि, अस्थि, वारि, सक्थि आदि।

विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमा दधि दधिनी दधीनि
द्वितीया दधि दधिनी दधीनि
तृतीया दध्ना दधिभ्याम् दधिभिः
चतुर्थी दध्ने दधिभ्याम् दधिभ्यः
पंचमी दध्नः दधिभ्याम् दधिभ्यः
षष्‍ठी दध्नः दध्नोः दधीनाम्
सप्‍तमी दध्नि / दधनि दध्नोः दधिषु
सम्बोधन हे दधे / दधि! हे दधिनी! हे दधीनि!

अजन्त (अकारांत) पुल्लिङ्ग् शब्‍द रूप (Shabd Roop)

दधि शब्द के रूप | Dadhi Shabd Roop in Sanskrit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!