NCERT Books for Class-12 Sanskrit

NCERT Books for Class 12 Sanskrit | 2023-24

NCERT Books for Class-12 Sanskrit textbooks ‘Bhaswati‘, ‘Shashwati‘, and ‘Sanskrit Sahitya‘ are prescribed in CBSE and other Boards. These books cover all the topics according to the CBSE curriculum.

NCERT Class 12 Sanskrit books PDF links are available below. Students can easily download the Books for Class 12 Sanskrit PDF from here.

Download PDF of Sanskrit Book Bhaswati For Class 12

विषय-सूची

अध्याय-1 अनुशासनम्

अध्याय-2 मातुराज्ञा गरीयसी

अध्याय-3 प्रजानुरंजको नृप:

अध्याय-4 दौवारिकस्य निष्ठा

अध्याय-5 सूक्ति-सौरभम्

अध्याय-6 नैकेनापि समं गता वसुमती

अध्याय-7 हल्दीघाटी

अध्याय-8 मदालसा

अध्याय-9 कार्याकार्यव्यवस्थिति:

अध्याय-10 विद्यास्थानानि

Download Complete Book Bhaswati of Class 12 Sanskrit

Download PDF of Sanskrit Book Shashwati For Class 12

विषय-सूची

अध्याय-1 विद्ययामृतमश्नुते

अध्याय-2 रघुकौत्ससंवाद:

अध्याय-3 बालकौतुकम्

अध्याय-4 कर्मगौरवम्

अध्याय-5 शुकनासोपदेश:

अध्याय-6 सूक्तिसुधा

अध्याय-7 विक्रमस्यौदार्यम्

अध्याय-8 कार्यं वा साधयेयं, देहं वा पातयेयम्

अध्याय-9 दीनबन्धु: श्रीनायार:

अध्याय-10 योगस्य वैशिष्ट्यम्

अध्याय-11 कथं शब्दानुशासनम् कर्तव्यम्

Download Complete Book Shashwati of Class 12 Sanskrit

Download PDF of Sanskrit Book Sanskrit Sahitya For Class 11 & 12

विषय-सूची

अध्याय-1 संस्कृत भाषा – उद्भव एवं विकास

अध्याय-2 वैदिक साहित्य

अध्याय-3 रामायण, महाभारत एवं पुराण

अध्याय-4 महाकाव्य

अध्याय-5 ऐतिहासिक महाकाव्य

अध्याय-6 काव्य की अन्य विधाएँ

अध्याय-7 गद्यकाव्य एवं चम्पूकाव्य

अध्याय-8 कथा साहित्य

अध्याय-9 नाट्य साहित्य

अध्याय-10 आधुनिक संस्कृत साहित्य

अध्याय-11 संस्कृत कवयित्रियाँ

अध्याय-12 शास्त्रीय साहित्य

Download Complete Book Sanskrit Sahitya of Class 12 Sanskrit


To Download NCERT Books for Class-12, please click on the link given below.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!