NCERT Books for Class-11 Sanskrit

NCERT Books for Class-11 Sanskrit

NCERT Class 11 Sanskrit textbooks ‘Bhaswati‘, ‘Shashwati‘, and ‘Sanskrit Sahitya‘ are prescribed in CBSE and other Boards. These books cover all the topics according to th0e CBSE curriculum.

NCERT Class 11 Sanskrit books PDF link is available below. Students can easily download the Class 11 Sanskrit PDF from here.

Download PDF of Sanskrit Book Bhaswati For Class 11

विषय-सूची

अध्याय-1 कुशलप्रशासनं

अध्याय-2 सौवर्णो नकुल:

अध्याय-3 सूक्तिसुधा

अध्याय-4 ऋतुचर्या

अध्याय-5 वीर: सर्वदमन:

अध्याय-6 शुकशावकोदंत:

अध्याय-7 भव्य: सत्यगृहाश्रम:

अध्याय-8 संगीतानुरागी सुब्बण्ण:

अध्याय-9 वस्त्रविक्रय:

अध्याय-10 यद्भूतहितं तत्सत्यं

अध्याय-11 स मे प्रिय:

अध्याय-12 अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि

Download Complete Book Bhaswati of Class 11 Sanskrit

Download PDF of Sanskrit Book Shashwati For Class 11

विषय-सूची

अध्याय-1 वेदामृतं

अध्याय-2 ऋतुचित्रणं

अध्याय-3 परोपकाराय सतां विभूतय:

अध्याय-4 मानो हि महतां धनं

अध्याय-5 सौवर्णशकटिका

अध्याय-6 आहारविचार:

अध्याय-7 सन्ततिप्रबोधनं

अध्याय-8 दयावीर-कथा

अध्याय-9 विज्ञाननौका

अध्याय-10 कंथामाणिक्यं

अध्याय-11 ईश: कुत्रास्ति

अध्याय-12 गांधीन: संस्मरणं

अध्याय-13 सत्त्वमाहो रजस्तम:

अध्याय-14 नवद्रव्याणि

परिशिष्टं

Download Complete Book Shashwati of Class 11 Sanskrit

Download PDF of Sanskrit Book Sanskrit Sahitya For Class 11 & 12

विषय-सूची

अध्याय-1 संस्कृत भाषा – उद्भव एवं विकास

अध्याय-2 वैदिक साहित्य

अध्याय-3 रामायण, महाभारत एवं पुराण

अध्याय-4 महाकाव्य

अध्याय-5 ऐतिहासिक महाकाव्य

अध्याय-6 काव्य की अन्य विधाएँ

अध्याय-7 गद्यकाव्य एवं चम्पूकाव्य

अध्याय-8 कथा साहित्य

अध्याय-9 नाट्य साहित्य

अध्याय-10 आधुनिक संस्कृत साहित्य

अध्याय-11 संस्कृत कवयित्रियाँ

अध्याय-12 शास्त्रीय साहित्य

परिशिष्टं-I

परिशिष्टं-II

परिशिष्टं-III

परिशिष्टं-IV

परिशिष्टं-V

Download Complete Book Sanskrit Sahitya of Class 11 Sanskrit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!