NCERT Books for Class-10 Sanskrit

NCERT Books for Class 10 Sanskrit | 2023-24

NCERT Sanskrit textbooks ‘Shemushi-2‘, ‘Abhyaswan Bhav‘, and ‘Vyakaranvithi‘ are prescribed for Class 10 in CBSE and other Boards. These books cover all the topics according to the CBSE curriculum.

NCERT Class 10 Sanskrit books PDF link is available below. Students can easily download the NCERT Books for Class 10 Sanskrit PDF from here.

Download the PDF of Sanskrit Book Shemushi For Class 10

विषय-सूची

अध्याय-1 शुचिपर्यावरणम्

अध्याय-2 बुद्धिर्बलवती सदा

अध्याय-3 शिशुलालनम्

अध्याय-4 जननी तुल्यवत्सला

अध्याय-5 सुभाषितानि

अध्याय-6 सौहाद्र प्रकृतेः शोभा

अध्याय-7 विचित्र: साक्षी

अध्याय-8 सूक्तय:

अध्याय-9 भूकंपविभीषिका

अध्याय-10 अन्योक्तय:

Download the Complete Book Shemushi-2 of Class 10 Sanskrit

Download the PDF of Sanskrit Book Abhyaswan Bhav For Class 10

विषय-सूची

अध्याय-1 अपठितावबोधनं

अध्याय-2 पत्रलेखनं

अध्याय-3 अनुच्छेदलेखनं

अध्याय-4 चित्रवर्णनं

अध्याय-5 रचनानुवाद:

अध्याय-6 संधि:

अध्याय-7 समासा:

अध्याय-8 प्रत्यया:

अध्याय-9 अव्ययानि

अध्याय-10 समय:

अध्याय-11 वाच्यं

अध्याय-12 अशुद्धिसंशोधनं

अध्याय-13 मिश्रिताभ्यास:

अध्याय-14 आदर्शप्रश्नपत्रं

परिशिष्टं

Download Complete Book Abhyaswan Bhav of Class 10 Sanskrit

Download PDF of Sanskrit Book Vyakaranvithi For Class 10

विषय-सूची

अध्याय-1 वर्ण विचार

अध्याय-2 संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरण

अध्याय-3 संधि

अध्याय-4 शब्दरूप सामान्य परिचय

अध्याय-5 धातुरूप सामान्य परिचय

अध्याय-6 उपसर्ग

अध्याय-7 अव्यय

अध्याय-8 प्रत्यय

अध्याय-9 समास परिचय

अध्याय-10 कारक और विभक्ति

अध्याय-11 वाच्य परिवर्तन

अध्याय-12 रचना प्रयोग

शब्दरूपाणि

धातुरूपाणि

Download the Complete Book Vyakaranvithi of Class 10 Sanskrit


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!