NCERT Books for Class-9 Sanskrit

NCERT Books for Class 9 Sanskrit | 2023-24

NCERT Sanskrit textbooks ‘Shemushi‘, ‘Abhyaswan Bhav‘, and ‘Vyakaranvithi‘ are prescribed for Class 9 in CBSE, RBSE, UP, and other Boards. These books cover all the topics according to the CBSE curriculum.

Download the PDF of Sanskrit Book Shemushi For Class 9

विषय-सूची

अध्याय-1 भारतीवसंतगीति:

अध्याय-2 स्वर्णकाक:

अध्याय-3 गोदोहनं

अध्याय-4 सुक्तिमौक्तिकं

अध्याय-5 भ्रान्तो बाल:

अध्याय-6 लोहतुला

अध्याय-7 सिकतासेतु:

अध्याय-8 जटायो: शौर्यं

अध्याय-9 पर्यावरणं

अध्याय-10 वाङ्गमन: प्राणस्वरूपं

Download the Complete Book Shemushi of Class 9 Sanskrit

Download the PDF of Sanskrit Book Abhyaswan Bhav For Class 9

विषय-सूची

अध्याय-1 अपठितावबोधनं

अध्याय-2 पत्रं

अध्याय-3 चित्रवर्णनं

अध्याय-4 संवादानुच्छेदलेखनं

अध्याय-5 रचनानुवाद:

अध्याय-6 कारकोपपदविभक्ति:

अध्याय-7 संधि:

अध्याय-8 उपसर्गाव्ययप्रत्यया:

अध्याय-9 समासा:

अध्याय-10 शब्दरूपाणि

अध्याय-11 धातुरूपाणि

अध्याय-12 वर्णविचार:

Download the Complete Book Abhyaswan Bhav of Class 9 Sanskrit

Download the PDF of Sanskrit Book Vyakaranvithi For Class 9

विषय-सूची

अध्याय-1 वर्ण विचार

अध्याय-2 संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरण

अध्याय-3 संधि

अध्याय-4 शब्दरूप सामान्य परिचय

अध्याय-5 धातुरूप सामान्य परिचय

अध्याय-6 उपसर्ग

अध्याय-7 अव्यय

अध्याय-8 प्रत्यय

अध्याय-9 समास परिचय

अध्याय-10 कारक और विभक्ति

अध्याय-11 वाच्य परिवर्तन

अध्याय-12 रचना प्रयोग

शब्दरूपाणि

धातुरूपाणि

Download the Complete Book Vyakaranvithi of Class 9 Sanskrit


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!