NCERT Books for Class-9 Sanskrit

NCERT Books for Class-9 Sanskrit

NCERT Sanskrit textbooks ‘Shemushi‘, ‘Abhyaswan Bhav‘, and ‘Vyakaranvithi‘ are prescribed for Class 9 in CBSE and other Boards. These books cover all the topics according to the CBSE curriculum.

NCERT Class 9 Sanskrit books PDF links are available below. Students can easily download the Sanskrit Books PDF for Class 9 from here.

Download PDF of Sanskrit Book Shemushi For Class 9

विषय-सूची

अध्याय-1 भारतीवसंतगीति:

अध्याय-2 स्वर्णकाक:

अध्याय-3 गोदोहनं

अध्याय-4 कल्पतरु:

अध्याय-5 सुक्तिमौक्तिकं

अध्याय-6 भ्रान्तो बाल:

अध्याय-7 प्रत्यभिज्ञानं

अध्याय-8 लोहतुला

अध्याय-9 सिकतासेतु:

अध्याय-10 जटायो: शौर्यं

अध्याय-11 पर्यावरणं

अध्याय-12 वांगमन: प्राणस्वरूपं

Download Complete Book Shemushi of Class 9 Sanskrit

Download PDF of Sanskrit Book Abhyaswan Bhav For Class 9

विषय-सूची

अध्याय-1 अपठितावबोधनं

अध्याय-2 पत्रं

अध्याय-3 चित्रवर्णनं

अध्याय-4 संवादानुच्छेदलेखनं

अध्याय-5 रचनानुवाद:

अध्याय-6 कारकोपपदविभक्ति:

अध्याय-7 संधि:

अध्याय-8 उपसर्गाव्ययप्रत्यया:

अध्याय-9 समासा:

अध्याय-10 शब्दरूपाणि

अध्याय-11 धातुरूपाणि

अध्याय-12 वर्णविचार:

परिशिष्टं – 1

परिशिष्टं – 2

Download Complete Book Abhyaswan Bhav of Class 9 Sanskrit

Download PDF of Sanskrit Book Vyakaranvithi For Class 9

विषय-सूची

अध्याय-1 वर्ण विचार

अध्याय-2 संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरण

अध्याय-3 संधि

अध्याय-4 शब्दरूप सामान्य परिचय

अध्याय-5 धातुरूप सामान्य परिचय

अध्याय-6 उपसर्ग

अध्याय-7 अव्यय

अध्याय-8 प्रत्यय

अध्याय-9 समास परिचय

अध्याय-10 कारक और विभक्ति

अध्याय-11 वाच्य परिवर्तन

अध्याय-12 रचना प्रयोग

शब्दरूप

धातुरूप

Download Complete Book Vyakaranvithi of Class 9 Sanskrit


error: Content is protected !!